The Tapas Dishes

If you enjoy the spicy side of life, these Tapas will make your tongue sweat!

Cold

Green Bean Tapas 6.00
Enoki Mushroom Tapas 6.00
Cucumber Tapas
6.00
Zucchini Tapas 6.00
Spicy Chicken Tapas 10.00

Hot

Baby Bok Choy Tapas 6.00
Bean Sprout Tapas
6.00
Scallion Pancake Tapas 5.00
Napa Cabbage Tapas 6.00
Pork Belly Tapas 10.00